Photographers: Chen Qinggang/Chen Xie/Guo Tieliu/Guo Xin/Guo Yanbing/He Yanguang/Li Ge/Lu Haitao/Liu Jin/Liu Xingzhe/Luo Yonghong/Niu Guang/Pu Feng/Qin Lou/Shi Xunfeng/Wang Guibi/Weng Huan/Wang Juliang/Wang Shen/Xu Haifeng/Yuan Liyang/Yang Weihua/Yan Zhigang/Zhang Dong/Zhang Lei/Zhao Jing/Zhao Kang/Zhao Qing/Zhao Yun/Zhu Jianguo